Hironori Akechi
Home Publications CV Links


Laboratories

- Hasegawa Lab @ University of Tokyo

- Kobayashi Lab @ Tokyo Denki University

- Hietanen Lab @ University of Tampere


Collaborators

- Atsushi Senju

- Yukiko Kikuchi


Previous
collaborators

- Timo Stein


Colleagues

- Masanori Kobayashi

- Shota Uono

-